Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2007-2013

Informacja o Projekcie

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

 w ramach Umowy o dofinansowanie

 nr POIiŚ.01.01.00-00-181/09-00

działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

Beneficjentem jest Związek Międzygminny „NIDZICA” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka. Wraz z Beneficjentem w Projekcie udział biorą Podmioty Upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Są to: Gmina Koszyce, Gmina Szczurowa oraz Związek Międzygminny „NIDA 2000”.

 

Obszar przedsięwzięcia obejmuje następujące jednostki:

- Miasto i Gmina Działoszyce

- Miasto i Gmina Kazimierza Wielka

- Gmina Koszyce

- Miasto i gmina Skalbmierz

- Gmina Szczurowa

- Związek Międzygminny „Nida 2000”

 

Jednym z zadań każdej z gmin wchodzących w zakres przedmiotowego Projektu jest zapewnienie jej mieszkańcom dostawę wody pitnej oraz odbiór ścieków. Inwestycje takie wymagają olbrzymich nakładów finansowych i stąd pomysł na wspólne wykorzystanie dofinansowania unijnego w tym zakresie.

 

Dla realizacji tego zadania podjęto działania mające na celu rozbudowę systemów wodociągowych oraz budowę, budowę i rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej oraz  rozbudowę i budowę oczyszczalni na terenach następujących Aglomeracji tj. Kazimierza Wielka, Działoszyce, Koszyce i  Szczurowa.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu podpisana została dnia 23 kwietnia 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Pierwotny całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 122 599 676,12(słownie: sto dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć  zł 12/100).

 

A maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 88 633 809,30  zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięć zł 30/100).

 

Kwota wydatków kwalifikowanych została wyliczona w oparciu o lukę finansową, w wysokości  87,23%, odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków tj. 101 609 319,39 zł.

 

Zakładane dofinansowanie Projektu z UE wynosiło 75 338 737,91 zł. Ustalono, że   ponad 90% planowanego dofinansowania przekazana będzie Beneficjentowi w formie zaliczki.

 

Wykonanie planowanych zadań Projektu pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 6 000 osób oraz około 1600 osób do sieci wodociągowej.

 

Wszystkie Aglomeracje wchodzące w skład przedsięwzięcia zostały wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zostały zamieszczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Całość Projektu podzielono na kontrakty:

Kontrakt I:        Przebudowa i Rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej

Kontrakt II     Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

Kontrakt III-IV: Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce

Kontrakt V:       Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa

Kontrakt VI    Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce

Kontrakt VII:     Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa

Kontrakt VIII:    Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Szczurowa

 

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się dnia 23.04.2010 roku i kończy się w dniu 31.12.2014 roku.

 

Beneficjent Projektu zobowiązany jest do osiągnięcia założonych w nim wskaźników oraz do zapewnienia trwałości Projektu przez okres 5-ciu  lat od daty zakończenia jego realizacji.

 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia przewiduje, że będzie on  wykonany do końca 2014 roku.

 

Dzięki gospodarnemu wykorzystaniu środków finansowych, Beneficjentowi Projektu udało się rozszerzyć pierwotny zakres Projektu o następne zadania służące zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego a w szczególności wód gruntowych.

 

W dniu 12 lutego 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” nr POIS.01.01.00-00-181/09 z dnia 23 kwietnia 2010 r., w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Aneks dotyczy m.in.  rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu, w zakresie:

-  Dodatkowych robót na oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej (wraz z wyposażeniem laboratorium),

-  Budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Stradlice,

-  Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kazimierza Mała,

-  Budowy 30 odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z przydomowymi przepompowaniami ścieków w Gminie Działoszyce,

-  Budowy dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przepompowniami w miejscowości Szczurowa.

 

Szacowana wartość rozszerzonego zakresu wynosi 5 438,7 tys. zł netto.

 

Planowany koszt rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu nie przekroczył kwoty oszczędności powstałych w projekcie po rozstrzygnięciu przetargów.


Ze względu na rozstrzygnięcie wszystkich dotychczasowych kontraktów tym aneksem zostały również zaktualizowane koszty projektu  a tym samym wartość jego dofinansowania ze Środków Spójności.

 

Obecna  wartość projektu to 89 199 840,81 zł brutto

 

Wartość wydatków kwalifikowanych  wynosi  63 835 614,34 zł,

a wysokość możliwego dofinansowania ustalono na 54 260 272,18 zł.

 

Dzięki realizacji rozszerzonego zakresu Projektu możliwe będzie w pełniejszym zakresie dostosowanie 4 aglomeracji tj. Kazimierza Wielka, Działoszyce, Szczurowa i Koszyce do wymogów obowiązującego prawa polskiego i unijnego w zakresie większej ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce.  

 

Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””  realizowany jest dzięki wsparciu z Unii Europejskiej  (środki na realizację pochodzą z Funduszu Spójności dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)